لیست جزوات رشته شیمی

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: صنعتی شریف تعداد صفحات: 117 صفحه حجم فایل: 18.7 MB

10500 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: پارسه تعداد صفحات: 145 صفحه حجم فایل: 4.73 MB

12000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: پارسه تعداد صفحات: 170 صفحه حجم فایل: 3 MB

12000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: پارسه تعداد صفحات: 79 صفحه حجم فایل: 1.2 MB

10500 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب موسسه: پارسه تعداد صفحات: 45 صفحه حجم فایل: 1 MB

9000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 171 صفحه حجم فایل: 7.45 MB

12000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 166 صفحه حجم فایل: 7.48 MB

12000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 117 صفحه حجم فایل: 5 MB

12000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 74 صفحه حجم فایل: 3.3 MB

9000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 203 صفحه حجم فایل: 10.6 MB

13500 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 76 صفحه حجم فایل: 3.74 MB

9000 تومان – خرید

کیفیت جزوه: خوب دانشگاه: تهران تعداد صفحات: 426 صفحه حجم فایل: 16.8 MB

21000 تومان – خرید